Zamknięcie działalności-dokonanie odczytu urządzenia fiskalnego


Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Odczyt zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej dotyczy podatników, którzy ewidencjonują obroty przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku:

  • zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym np. w związku z zakończeniem prowadzonej działalności przez podatnika lub zakończeniem pracy danej kasy,
  • wymiany pamięci fiskalnej np. w związku z zapełnieniem się pamięci fiskalnej kasy lub jej awarią skutkującą wymianą,
  • rezygnacji z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu odzyskanej kasy, wcześniej utraconej, np. w wyniku kradzieży.

W wyżej wymienionych sytuacjach, przedsiębiorca (podatnik) w pierwszej kolejności wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie, najlepiej przed zamknięciem działalności.
Pozwala to na wyeliminowanie takich błędów jak np wykonanie raportu dobowego po zamknięciu działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługa jest realizowana przez szereg instytucji lokalnych:

Lista instytucji realizujących usługę

  • Urzędy Skarbowe

Wniosek o dokonanie odczytu kasy rejestrującej przedsiębiorca (podatnik) składa naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu ze względu na:

1) adres siedziby – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,

2) miejsce zamieszkania – w przypadku osób fizycznych,

3) stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – w przypadku podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, ale posiadających na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju – właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

1. Złożenie wniosku o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

Przedsiębiorca (podatnik) składa wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Dokumenty

2. Uzgodnienie terminu odczytu

Naczelnik urzędu skarbowego uzgadnia z przedsiębiorcą (podatnikiem) i serwisantem termin dokonania odczytu pamięci fiskalnej kasy rejestrującej.

3. Złożenie wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego

W przypadku:

  • zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym, np. w związku z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika lub zakończeniem pracy danej kasy,
  • awarii kasy skutkującej jej wymianą,
  • rezygnacji z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu odzyskanej kasy, wcześniej utraconej, np. w wyniku kradzieży

przedsiębiorca (podatnik) składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Dokumenty

4. Dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy rejestrującej

Odczyt zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej dokonywany jest w siedzibie firmy serwisowej w terminie przez nich uzgodnionym.

Serwisant kasy wykonuje raport rozliczeniowy za cały okres pracy kasy. Odczyt powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy, sporządzonym przez pracownika podlegającego naczelnikowi urzędu skarbowego. Protokół sporządzany jest w trzech egzemplarzach, które podpisuje i otrzymuje przedsiębiorca (podatnik), serwisant i pracownik podlegający naczelnikowi urzędu skarbowego. Raport rozliczeniowy stanowi załącznik do protokołu.

Dokumenty

Ile będziesz czekać

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa).

Warto wiedzieć

  • Przedsiębiorca (podatnik), który dokonał wymiany pamięci fiskalnej powinien dodatkowo:

1)  dokonać fiskalizacji kasy przez serwisanta kasy;

2) złożyć zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy z nowym numerem unikatowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania kasy od podmiotu prowadzącego serwis główny, według wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.